Nytt i matrikkelen versjon 3.11

Skjerming av bygg med skjermingsverdige bygningstyper er innført

Til versjon 3.11 av matrikkelen er det innført skjerming av enkelte bygningstyper. Det vil si at informasjonen om disse byggene fra versjon 3.11 av matrikkelen er maskert med fiktive verdier. Brukere av matrikkelen som har tjenestelige behov for å se innhold i alle typer bygg, må søke særskilt til Kartverket for å få tilgang til å se innhold i skjermede bygg. Brukere med rolle matrikkelfører og brukere som har søkt og fått tilgang, blir tildelt en ny rolle som gjør at de vil se samme informasjon på bygg, uavhengig av bygningstype som før skjerming ble innført.

For mer informasjon se våre nettsider.

Arealoverføring fra teig med flere matrikkelenheter og teiger i uregistrert jordsameier

Med versjon 3.11 av matrikkelen vil det være mulig å arealoverføre fra teig med flere matrikkelenheter og fra uregistrert jordsameie til offentlig vei og jernbanegrunn, jf. unntaket i ml § 9 første ledd bokstav f.

Under forretningsdata kan en nå hake av for Unntak etter ML§ 9f og overføre areal fra teig med flere matrikkelenheter og fra uregistrert jordsameie til offentlig vei og jernbanegrunn.

Forretninger ført med unntak etter ML§ 9f må ikke tinglyses.

Forbedring av brukstilfellet Føre jordskiftesak

1. Optimaliseringer i kartverksklienten

Det er gjennomført endringer i matrikkelklienten som gjør at det tar kortere tid før trinn 2/2 i brukstilfellet; Føre jordskiftesak starter etter at bruker har klikket på neste knappen i trinn 1/2.

Kartverktøyet Lag teig i matrikkelklienten, er endret, slik at flatedannelse tar kortere tid enn før.

2. Arealendring

Ved innføring av brukstilfellet Føre jordskiftesaki matrikkelen ble avgitt og mottatt areal på involverte matrikkelenheter beregnet. Dette skal ikke beregnes ved føring av jordskiftesak og er derfor fjernet i versjon 3.11.

3. Tilpass til kart i kartverksklienten

I jordskiftesaker er det kun Mnr mangler og Mnr mangler vann som kan være berørte. Funksjonen Tilpass til kart er derfor endret til versjon 3.11 i brukstilfellet Føre jordskiftesak.

4. Informasjon når en forretning er mellomlagret

Når en matrikkelenhet har en Føre jordskiftesak som er mellomlagret, vil det i Objektinformasjonen, under Status stå, Forretning under føring | Ja og under aktuell forretning under Forretninger stå Forretning under føring | dd-mm-åååå.

Krav om referanse i Annen referanse på forretning

Når forretningstype som velges i en et brukstilfelle er:

JS - Jordskifte, må bruker velge referanse fra en liste over referanser fra Jordskifte krevd som er knyttet til matrikkelenhetene(e) som er involvert i forretningen.

Unntak: I brukstilfellet Matrikuler eksisterende umatrikulert grunn som grunneiendom fra umatrikulert grunn, må referanse til Jordskifte krevd skrives av bruker

TJ - Tilkobling jordskiftesak, må bruker skrive inn referanser fra Jordskifte krevd som er årsaken til at endringen utføres i matrikkelen.

Bytte tegn i samisk tastatur

Bokstaven Ÿ/ÿ er nå bytte ut med ?/ï i vårt samiske tastatur

Se alle endringer som er gjort i denne og tidligere versjoner